خدمات

واحد R&D و طراحی و آنالیز

توضیحات بیشتر

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

توضیحات بیشتر

تولید شیشه های معدنی و آلی

توضیحات بیشتر