شیشه های وسائط نقلیه صنعت ریلی

 تولید انواع شیشه های گرم شونده لوکوموتیو و شیشه های واگن های متروی قطارهای شهری و قطارهای برون شهری کشور.