شیشه های ساختمانی ایمنی نشکن (سکوریت)

 شیشه های ایمنی به شیشه هایی اطلاق میگردد که در برابر حوادث و سوانح غیر عمد مقاوم بوده و باعث آسیب رساندن به کاربران مجاور شیشه نگردد. شیشه های ایمنی عبارتند از شیشه لمینیت و شیشه تمام سخت سازی شده. تفاوت بین شیشه های تمام سخت سازی شده و شیشه های لمینت در این است که شیشه های تمام سخت سازی شده با وجود این که درای مقاومت ضربه و مقاومت خمشی بسیار بالایی میباشند، در صورت شکست به قطعات بسیار ریزی تبدیل شده و و سبب ایجاد حفره در نمای ساختمان میگردند، که این امر ممکن است سبب به بیرون پرت شدن شخص از ساختمان شود. روش های سخت سازی شیشه های ایمنی نشکن دو روش میباشد:
الف- سکوریت حرارتی:
همچنین مجتمع صنعتی بشیر توانایی سکوریت (سخت سازی) شیشه های پوشش دار (LOW E) و بدون پوشش (ساده) با ضخامت های مختلف و با ابعاد جام کامل جهت افزایش امنیت ساکنین و عابرین و افزایش استحکام شیشه و نیز مقاومت شیشه در برابر شوک های حرارتی با در نظر گرفتن پارامترهای اپتیکی قابل قبول برای مشتری را دارا میباشد.  

ب- سکوریت شیمیایی:

مجتمع صتعتی بشیر توانایی سکوریت شیشه های در ابعاد بسیار کوچک و کاربری های خاص که امکان سخت سازی(سکوریت) آنها به روش حرارتی وجود ندارد.


 لازم به ذکر است مجتمع صنعتی بشیر در خصوص "شیشه‌های ایمنی ساختمان" موفق به کسب "پروانه ایمنی ساختمان" از "سازمان ملی استاندارد ایران" شده است: