آدرس دفترمرکزی:
اصفهان - خیابان کاوه.جنب خیابان فلاطوری.شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران.مجتمع صنعتی بشیر
آدرس دفتر فروش:
اصفهان - خیابان اشراق شمالی، مجتمع پارسیان طبقه پنجم واحد 34
تلفن دفتر فروش: 09134718621  
دورنگار : 34922090-031
 
 igp_bashir@ 
 

 


 
ین شرکت هیچ نمایندگی در سطح کشور ندارد.